سربرگ رادیو اتفاق

قسمت اول: مسیر موفقیت ایلان ماسک

مسیر موفقیت ایلان ماسک

سردبیر: محمد برات زاده         تهیه کننده: محمد اصغرزاده 

گویندگان:         

ندا شاه نظری، محمد قبادی، اسدالله رضالو، آناهید خادمی، دانیال آقاجان پور، پوریا بهارلو، النا مهربان، سارا مفرح، جعفر حسین پور، ریحانه جیحونی