سربرگ رادیو اتفاق

قسمت اول: مسیر موفقیت ایلان ماسک

مسیر موفقیت ایلان ماسک

سردبیر: محمد برات زاده         تهیه کننده: محمد اصغرزاده 

گویندگان:         

ندا شاه نظری، محمد قبادی، اسدالله رضالو، آناهید خادمی، دانیال آقاجان پور، پوریا بهارلو، النا مهربان، سارا مفرح، جعفر حسین پور، ریحانه جیحونی 

قسمت دوم: محمد راشد حاکم دوبی

محمد راشد- حاکم دبی

سردبیر: محمد برات زاده         تهیه کننده: فائزه راستین 

گویندگان:         

اسدالله رضالو، ماریا شیخی، سمانه بولاقی، مجید احسانی، نگار عطائی، اکرم قریب، کوثر میرمهدی، رامتین عابدی، فاطمه شهرکی، پوریا بهارلو، سارا لطیفیان، شکوفه تاروردی زاده، مژگان پناهنده، حسین امیدی زاده