سربرگ مدار

قسمت اول: دانستنی ها و شگفتی های جهان

ملکه الیزابت

سردبیر: محمد برات زاده         تهیه کننده: مهدیه غفاری       

تدوین گر: سید محمد جواد ضیائی        

گویندگان: نگار عطائی، علی خزائی، اکرم غریب، مجید احسانی، فاطمه دیزاوندی، متین رحیمی