سربرگ داخلی همسفر

قسمت اول: همسفر در ایتالیا

سردبیر: محمد برات زاده         تهیه کننده: علی خزائی       

تدوین گر: محمد برات زاده        

گویندگان: علی خزائی، سمیه کاظمی، روزبه جان فشان، ماریا شیخی، آناهید خادمی، نرگس عزیزی، مجید احسانی، اسدالله رضالو

قسمت دوم: همسفر در قطر

سردبیر: محمد برات زاده         تهیه کننده: علی خزائی       

تدوین گر: محمد برات زاده        

گویندگان: اسماء محمدی، فاطمه حمیدی، اسدالله رضالو، آنا دریایی، زهرا فتحی، جعفر حسن پور، زهره دادخواه، فاطمه شهرکی

قسمت سوم: همسفر در ژاپن

همسفر در ژاپن

سردبیر: محمد برات زاده         تهیه کننده: علی خزائی       

تدوین گر: محمد برات زاده        

گویندگان: نیوشا تقی خانی، کوثر حسینی، رامتین عابدی، عاطفه فدایی، محبوبه میرزابیگی، امیر بکرانیان، مستانه پارسا، سارا لطیفیان، شکوفه تاروردی زاده، محبوبه رکنی