درباره ما

هوشمندانه ببنید و بشنوید و دیده شوید!

این شعار ماست…

برای همین هم هست که اینجاییم!

ما اینجاییم تا تک تک افرادی که صدای خود را به ما سپرده اند را به این شرط که خودشان بخواهند،

به گوش همگان برسانیم.

اینجاییم تا به مثال یک ساعت در کنار هم، حرکت کنیم. هرکسی که در کنار ما دوره های آموزشی را

می گذراند، چرخ دنده ای میشود برای بهتر و دقیق تر کردن این ساعت!

آن ها، خود و آموخته هایشان را به چالش می کشند و شروع به کار می کنند!

صداهایی تازه، رسا و نوظهور که اگر به آنها میدان داده شود، میتوانند حرفی برای گفتن داشته

باشند. دید و شنو، میدانی برای هنرنمایی این صداهاست.

صداهایی که در کنار خودمان آموزش دیده اند و به چشم، رشد هر روزه آنها را شاهد بوده ایم.

صداهایی که برایشان زحمت کشیده شده و صاحبان شان،

سختی هایی را متحمل شده اند تا روی آن ها عمیق تر کار کنند.

دید و شنو، در واقع مکانی برای شنیده شدن بیشتر این صداهاست.

اینکه شما هم در کنار ما هستید، ما را حمایت می کنید و به ما انگیزه می دهید،

ما را دلگرم می کند!

سپاس گزاریم که ما را می بینید و می شنوید!

شما هم میتوانید به تیم دیدوشنو بپیوندید

درباره ما

درباره ما

درباره ما

درباره ما