درباره دیدوشنو

درباره ما

هوشمندانه ببینید و بشنوید   و دیده شوید!

این شعار ماست… 

ما اینجاییم تا تک تک افرادی که صدای خود را به ما سپرده اند را به این شرط که خودشان بخواهند،به گوش همگان برسانیم.

صداهایی تازه، رسا و نوظهور که اگر به آنها میدان داده شود، میتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند. دیدوشنو، میدانی برای هنرنمایی این صداهاست.

سختی هایی را متحمل شده اند تا روی آن ها عمیق تر کار کنند.

دید و شنو، در واقع مکانی برای شنیده شدن بیشتر این صداهاست.

اینکه شما هم در کنار ما هستید، ما را حمایت می کنید و به ما انگیزه می دهید،سپاس گزاریم که ما را می بینید و می شنوید!

پشتیبانی سایت
پشتیبان

مهدی شیر محمدی

پشتیبان سایت
پشتیبان

علی رمضانی

پشتیبان سایت
پشتیبان

محمد جواد سمیعی

پشتیبان سایت
گویندگان ما