درباره دیدوشنو

درباره ما

هوشمندانه ببینید و بشنوید   و دیده شوید!

این شعار ماست…

ما اینجاییم تا تک تک افرادی که صدای خود را به ما سپرده اند را به این شرط که خودشان بخواهند،به گوش همگان برسانیم.

صداهایی تازه، رسا و نوظهور که اگر به آنها میدان داده شود، میتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند. دیدوشنو، میدانی برای هنرنمایی این صداهاست.

سختی هایی را متحمل شده اند تا روی آن ها عمیق تر کار کنند.

دید و شنو، در واقع مکانی برای شنیده شدن بیشتر این صداهاست.

اینکه شما هم در کنار ما هستید، ما را حمایت می کنید و به ما انگیزه می دهید،سپاس گزاریم که ما را می بینید و می شنوید!

پشیبانی سایت
پشتیبان

مهدی شیر محمدی

پشتیبانی سایت

پشتیبان

علی رمضانی

پشتیبانی سایت

پشتیبان

محمد جواد سمیعی

پشتیبانی سایت

گویندگان ما
تیم گوینده